مشارکت کنندگان در نمایشگاه

لیست مشارکت کنندگان در سیزدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان اصفهان تا این لحظه به شرح زیر می باشد